Visa mått och resultat på Vården i siffror

Har du någon indikator du tycker borde visas på Vården i siffror?

Vården i siffror är en websida där en mängd med kvalitetsindikatorer inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Tanken med en öppen publikation av olika indikatorer är att det ska skapa en ökad transparens och diskussion kring kvaliteten på hälso- och sjukvården i Sverige. Förhoppningen är att denna ökade transparens i sin tur ska leda till mer kvalitet och förbättringsarbete i vården.

Hur gör du om du vill visa indikatorer i Vården i siffror?

Att visa indikatorer i Vården i siffror görs på följande sätt:

 • Det första steget är att göra en bedömning av om indikatorn tillför något nytt på området och om den kan driva kvalitetsutveckling.
 • Indikatorer som stödjer en dialog kring kvalitetsförbättring är särskilt relevanta. Viktiga aktörer som hjälper till med urvalet av indikatorer till Vården i siffror är Landstingen, Kvalitetsregistren, Socialstyrelsen, Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning och Sveriges Kommuner och Landsting.
 • Den indikator som ska ingå i Vården i siffror beskrivs i ett indikatorbibliotek som innehåller all information om indikatorn, men ingen data. Källan tillsammans med SKL ansvarar för beskrivningen av indikatorn. Denna information är sedan öppen för olika system att hämta hem och publicera. I indikatorbiblioteket beskrivs indikatorernas täljare, nämnare, målpopulation, täckningsgradsberäkning, felkällor, case-mixproblematik, med mera. Informationen om indikatorn kopplas sedan automatiskt ihop med aktuell data via så kallade tjänstekontrakt, via Nationella tjänsteplattformen.
 • En källa kan också välja om dess indikatorer ska tillgängliggöras på Öppen-dataplattformen Health innovation platform . Här är kraven på indikatorernas kvalitet högre, då de görs tillgängliga som öppen data för olika aktörer.
 • Vilka krav ställs på indikatorer på Vården i siffror?

  Indikatorn ska vara mätbar och väl definierad. Indikatorn ska hålla en viss kvalitet vad avser den data som den bygger på. Det ska också finnas en utvecklad beskrivning av indikatorn och varför denna indikator är av intresse.

  Indikatorn ska så långt det är möjligt, stödja en värderande tolkning; det vill säga att man ska veta om det är bra eller dåligt att ha ett högt eller lågt värde.

  Det ska vara möjligt för huvudmän och hälso- och sjukvården att kunna påverka sitt utfall. Både resultatmått och processmått kan visas. Processmått ska avse åtgärder i hälso- och sjukvården som bedöms ha en stark påverkan på resultatet för patienten.

  Vad kostar det att tillgängliggöra indikatorer?

  Kostnaden varierar för olika datakällor. Kostnaderna består av:

  1. Tid för val av indikatorer och indikatorbeskrivningar. Dialog och diskussion med verksamheter och vårdgivare.
  2. Teknisk utveckling för implementation av tjänstekontrakt i datakällan, samt anslutning till nationell tjänsteplattform.

  Vid behov erbjuder Inera tekniskt anslutningsstöd till fastpris.